Riolering en afkoppelingen

Met behulp van hydrologische en hydraulische computermodellen van rioleringen en waterlopen voeren wij complexe studies uit op het vlak van waterbeheer.

Daarnaast ontwerpen wij waterzuiveringsinstallaties, collectorenstelsels en rioleringsstelsels van zowel bestaande gebieden als nieuwe projectzones. We staan in voor de opmaak van de watertoets en begeleiden ook privébedrijven bij afkoppelingen.

Mechelen - Collector, pompstation en persleiding E19

Naast de E19, vanaf Mechelen-Zuid tot aan het bestaande pompstation van Aquafin ter hoogte van de Leuvensevaart, legde Talboom een collector en persleiding aan met lozingspunten aan de Oostzijde van de E19. De vuilvracht wordt naar de waterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord gepompt.

  • 2010

Meer informatie of een offerte nodig?

Contacteer ons