Mechelen - Collector, pompstation en persleiding E19

Riolering en afkoppelingen

Naast de E19, vanaf Mechelen-Zuid tot aan het bestaande pompstation van Aquafin ter hoogte van de Leuvensevaart, legde Talboom een collector en persleiding aan met lozingspunten aan de Oostzijde van de E19. De vuilvracht wordt naar de waterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord gepompt.

  • 2010